neologisms_embedding_plot_2019-06-20_10-41.pdf 796 KB